Trình xem JSON

Xem mã JSON của bạn trực tuyến

JSON Viewer

Trình xem JSON là một công cụ trực tuyến miễn phí, nó giúp bạn kiểm tra hoặc xem mã JSON của mình. Công cụ dễ dàng này cho phép bạn xem mã của mình ở định dạng xem dạng cây. Nó sẽ hiển thị cho bạn dữ liệu ở định dạng đơn giản mà con người có thể đọc được.

Tại sao sử dụng Công cụ Trình xem JSON này?

  • Công cụ này giúp bạn xem mã của mình ở định dạng xem dạng cây.
  • Nó định dạng tập lệnh của bạn ở định dạng dễ đọc cho con người.
  • Nó tự động kiểm tra xem có lỗi nào trong mã của bạn không.
  • Nó giúp bạn sửa lỗi.
  • Nó có thể được sử dụng như JSON Validator, vì nó phát hiện ra lỗi.
  • Bạn có thể dán cả dữ liệu JSON được định dạng hoặc rút gọn.

view JSON code Online

Cách sử dụng Trình xem JSON?

Để xem tập lệnh của bạn, hãy dán mã của bạn vào ô trống ở trên và dán nút Xem. Nó sẽ tải mã đã viết của bạn và hiển thị mã của bạn ở dạng cây.

Thí dụ:

Mã JSON mẫu:

Example JSON Code

Trình xem JSON Trực tuyến:

JSon Viewer Online

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.