Bộ chuyển đổi áp suất

Công cụ chuyển đổi áp suất trực tuyến miễn phí

Áp suất là lực tác dụng lên bề mặt. Đơn vị đo áp suất trong hệ SI là Pascal (Pa). Chúng ta tính Áp suất bằng cách chia Lực với Diện tích. Phương trình của áp suất là P = F / A

Pressure converter

Công cụ chuyển đổi trực tuyến này được phát triển để chuyển đổi các đơn vị áp suất. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi đơn vị áp suất với công cụ chuyển đổi áp suất trực tuyến này. Đây là công cụ rất hiệu quả để chuyển đổi đơn vị giữa Pascal (Pa), Kilopascal (kPa), Megapascal (MPa), Hectopascal (hPa), Bar (thanh), Torr (torr), Pound trên inch vuông (psi) và Kilopound trên mỗi vuông inch (ksi)

Làm thế nào để chuyển đổi đơn vị áp suất?

Công cụ chuyển đổi áp suất này được sử dụng để chuyển đổi giữa các đơn vị áp suất. Bạn chỉ cần nhập giá trị và chọn đơn vị, sau đó nhấp vào nút Chuyển đổi.

Đơn vị áp suất và máy tính giá trị chuyển đổi

  • 1 Bar = 100000 Pascal [thanh sang Pa / Pa tới thanh]
  • 1 Bar = 100 Kilopascal [bar sang kPa / kPa to bar]
  • 1 Thanh = 0,1 Megapascal [thanh thành MPa / MPa thành thanh]
  • 1 Bar = 1000 Hectopascal [bar thành hPa / hPa to bar]
  • 1 Bar = 750,06168270417 Torr [bar thành torr / torr to bar]
  • 1 Bar = 14,503768078 Pound trên inch vuông [bar sang psi / psi to bar]
  • 1 Bar = 0,014503768078 Kilôgam trên inch vuông [thanh sang ksi / ksi sang thanh]
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.