TSV sang JSON

Chuyển đổi TSV sang JSON trực tuyến miễn phí

tsv to json converter

Chuyển đổi mọi dữ liệu TSV hoặc Giá trị được phân tách bằng tab thành JSON bằng công cụ chuyển đổi TSV sang JSON trực tuyến miễn phí này.

Làm cách nào để chuyển đổi dữ liệu TSV sang dữ liệu JSON?

Sao chép và dán dữ liệu TSV vào ô trống được cung cấp ở trên. Bây giờ hãy nhấn nút Chuyển đổi. Bây giờ bạn sẽ ngay lập tức nhận được đầu ra ở định dạng dữ liệu JSON.

Tại sao bạn nên sử dụng công cụ này?

  • Dán dữ liệu định dạng TSV và chuyển đổi thành định dạng dữ liệu JSON ngay lập tức bằng một cú nhấp chuột.
  • Sao chép dữ liệu đầu ra trực tiếp vào khay nhớ tạm của bạn.
  • Công cụ này có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Thí dụ:

Dữ liệu TSV mẫu:

Album Year
The White Stripes 1999
De Stijl 2000
WebeTool 2017

Dữ liệu JSON được chuyển đổi TSV:

[{"Album":"The White Stripes","Year":"1999"},
{"Album":"De Stijl","Year":"2000"},
{"Album":"WebeTool","Year":"2017"}]

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.